×

Dječji vrtić Cvrčak

Čakovec, Novo selo Rok, Ivanovec

Redoviti programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja provode se za djecu od jedne godine do polaska u osnovnu školu.
Dječji vrtić Cvrčak

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!

Osnovne informacije

Redoviti programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja provode se za djecu od jedne godine do polaska u osnovnu školu. Nudimo cjelodnevne (10-satne) programe, te poludnevne (4 i 5,5-satne) programe za djecu s teškoćama u razvoju u integraciji. Provode se u matičnom objektu i 4 područna odjela u 19 odgojnih skupina. Skupine dijelimo prema kronološkoj dobi djeteta u tzv. jasličke skupine (djeca od 1. do 3. godine) i vrtićke skupine (djeca od 3. do 7. godine).

Cilj redovitog programa podrazumijeva stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti njegova odrastanja i posredno, kvaliteti njegova obiteljskoga života te osiguravanje takvih uvjeta koji jamče razvoj sposobnosti svakoga djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci kroz:

 • Zadovoljavanje specifičnih komunikacijskih, razvojnih i obrazovnih potreba djeteta
 • Osmišljavanje aktivnosti u kojima će dijete moći iskazivati svoje potencijale
 • Stvaranje kreativnog ozračja (raznovrsni materijali za istraživanje i stvaranje) te zainteresiran, ne direktivan stav odgojitelja
 • Usvajanje vještina potrebnih za zadovoljavajuće funkcioniranje u socijalnom okruženju
 • Program i organizacija rada temelje se na razvojno-primjerenom kurikulumu usmjerenom na dijete i humanističkoj koncepciji razvoja predškolskog odgoja, što znači:
 • Pažljivo i bogato strukturirano okruženje i poticajna materijalna sredina koja doprinosi razvoju dječjeg učenja, kreativnosti i stvaralaštvu
 • Poznavanje zakonitosti rasta i razvoja djeteta u skladu s čim stručni djelatnici planiraju svoj rad
 • Poticanje partnerskog odnosa sa roditeljima kao najvišeg oblika suradnje u ostvarivanju zajedničkog cilja – optimalnog razvoja djeteta
 • Poticanje tolerancije prema različitostima i uvažavanje prava sve djece (poticati uključivanje i socijalizaciju djece sa teškoćama u razvoju u život i rad ustanove)
 • Kontinuirano stručno usavršavanje kao potreba podizanja stručne kompetencije za rad i stjecanje novih znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za primjenu suvremenih oblika rada sa djecom predškolske dobi.

Programi

Cjelodnevni program

 • Redoviti program
 • Montessori program
 • Jezični program - engleski
 • Vjerski program

Kratki program

 • Redoviti program

Detaljne informacije

Montessori program

Cilj Montessori programa je pomoću pribora i Montessori vježbi poticati razvoj svih djetetovih prirodnih potencijala te mu pomoći da se razvije u samosvjesno, kreativno i uravnoteženo ljudsko biće.

Cilj Montessori programa je pomoću pribora i Montessori vježbi poticati razvoj svih djetetovih prirodnih potencijala te mu pomoći da se razvije u samosvjesno, kreativno i uravnoteženo ljudsko biće.

Specifično strukturirana okolina jedna je od posebnosti montessori programa a obuhvaća pribore koji potiču razvoj dječje samostalnosti, osjetilnosti, jezika, matematike, kozmičkog odgoja i glazbenog odgoja. Svakodnevno se provode dva montessori kruga, jedan u prijepodnevnim satima a drugi u poslijepodnevnim satima. kako bi djeca zadovoljila svoje interese i potrebe u sobi dnevnog boravka postoje slijedeći centri: obiteljski centar, centar likovnosti, centar građenja i manipulativni centar. Individualan montessori pristup pomaže djetetu da najbolje razvija svoje sposobnosti. moto montessori pedagogije je „pomozi mi da učinim sam“ i na taj način montessori pedagogija je vrlo kvalitetna priprema za budućnost. montessori metoda pomaže djetetu da se razvije u sretnog i zadovoljnog čovjeka.

Montessori program u Dječjem vrtiću Cvrčak

 • Program se provodi u PO „Maslačak“
 • (Martane) u 1 odgojnoj skupni.
 • U program se uključuju djeca od navršene 3. godine života do polaska u školu, ukljućujući i djecu s teškoćama u razvoju.
 • Program se provodi svakodnevno u trajanju od 10 sati.
 • Nositelji programa su odgojitelji s Montessori diplomom.

Financiranje programa:

 • Jedinice lokalne uprave i samouprave
 • Participacija roditelja djece uključene u program

Program predškole

Program predškole namijenjen je odgojno-obrazovnome radu s djecom koja nisu obuhvaćena nijednim oblikom redovnoga programa vrtića, a u godini su prije polaska u osnovnu školu.

Program predškole namijenjen je odgojno-obrazovnome radu s djecom koja nisu obuhvaćena nijednim oblikom redovnoga programa vrtića, a u godini su prije polaska u osnovnu školu.

Cilj programa predškole je djetetu u godini prije polaska u osnovnu školu osigurati okruženje u kojem će ono razviti svoje potencijale (sposobnosti i mogućnosti) do najviše razine, zadovoljiti interese i potrebe te time steći spoznaje, vještine, navike i kompetencije koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja koji ga očekuju u osnovnoj školi.

Program predškole treba djetetu osigurati prilike za stjecanje iskustava kvalitetnoga institucijskoga predškolskog odgoja i obrazovanja. Program se provodi u područnom objektu „Krijesnice“ u jednoj odgojnoj skupini.

Program engleskog jezika

U Vrtiću se provodi program za rano učenje engleskog jezika.

Globalizacija i promjene u društvu koje su uvjetovane napretkom i razvojem općenito, zahtijevaju određena znanja i vještine koje nam omogućuju da se što lakše prilagodimo promjenama. Ključne kompetencije za život u 21. stoljeću: kreativnost i inovacije, kritičko mišljenje i rješavanje problema, komunikacija i suradnja zahtijevaju drugačiji pristup odgoju i obrazovanju djece već od najranije dobi. Sve je izraženija potreba za znanjem stranog jezika zbog uspostavljanjem uspješne komunikacije ljudi iz različitih krajeva svijeta.

Dovoljno ranim početkom učenja stranog jezika pridonijet će se razumijevanju i stvaranju pozitivnih stavova prema drugim kulturama i narodima. Osim toga, djeca koja započnu s učenjem stranog jezika u ranoj dobi bolje razumiju i svoj materinji jezik jer postaju svjesna jezika kao fenomena. Upravo iz tih razloga, poznavajući dobrobit ranog učenja stranoga jezika za djecu predškolske dobi, odlučili smo u naš vrtić uvesti Posebni 10 satni programa ranog učenja engleskog jezika.

Rano učenje stranog jezika iznimno je važno započeti u što ranijoj dobi jer u tom razdoblju djeca uče i usvajaju jezik bez predrasuda o samome jeziku. Dijete u ranoj dobi uči i usvaja jezik prirodno uz igru i različite dnevne aktivnosti. U Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje navodi se situacijski pristup kao najprimjereniji pristup učenju jer ono djetetu omogućuje upoznavanje, razumijevanje i smisleno korištenje stranoga jezika u nizu različitih aktivnosti i situacija.“ (NKRPOO, 2014: 28).

Situacijski pristup učenju zalaže se za provođenje različitih aktivnosti uz igru, pokret, glazbu, ritam i svakodnevnu komunikaciju. Aktivnosti se planiraju i organiziraju prema djetetovima potrebama, interesima i željama. Naglasak se stavlja na okruženje koje određuje kvalitetu onoga što su djeca ostvarila i postigla. Kod situacijskog pristupa učenja stranoga jezika u ranoj i predškolskoj dobi od iznimne su važnosti adekvatni prostorno-materijalni uvjeti, odgojitelji kao refleksivni praktičari sa kvalitetnim kompetencijama za rad, mediji te različite igre, pjesme i brojalice kao pomoć u učenju i usvajanju stranoga jezika.

Cilj programa

Omogućiti djeci razvijanje osjećaja za engleski jezik te kroz igru, pokret i situacijsko spontano učenje osigurati djetetu razvoj komunikacije na stranom jeziku kao jedno od temelja cjeloživotnog učenja.

Zadaće programa

 • Poticati cjeloviti razvoj djeteta
 • Poticati interes za komunikaciju na engleskom jeziku
 • Razvijati osjetljivost za drugi fonološki sustav i izražavanje na stranom jeziku koji nije materinski
 • Razvijati jezične vještine, slušanje i govorenje engleskog jezika
 • Usvajati rječnik i jezičnu strukturu engleskog jezika
 • Zadovoljavati djetetove osnovne i individualne potrebe
 • Uvažavati djetetove individualne osobnosti i posebnosti prilikom usvajanja engleskog jezika
 • Poticati dijete na stjecanje novih vještina, sposobnosti i znanja, posebno govornih sposobnosti vezanih za učenje engleskog jezika
 • Poticati dijete na uočavanje i poštivanje raznolikosti kultura

U Posebni 10 satni programa ranog učenja engleskog jezika, uključeno je šezdesetak djece podijeljeno u tri odgojne skupine (djeca između 5. i 6. godine života), jedna odgojna skupina u područnom objektu „Maslačak“ te dvije odgojne skupine u matičnom objektu „Cvrčak“. Program provode educirani odgojitelji koji svoje kompetencije za podučavanje engleskog jezika sustavno nadograđuju sudjelovanjem na različitim edukacijama i radionicama.

Program katoličkog vjerskog odgoja

Program se provodi u područnom objektu „Krijesnice”, u odgojnoj skupini „Iskrice”.

Program se provodi u područnom objektu „Krijesnice”, u odgojnoj skupini „Iskrice”. Programom su obuhvaćena djeca u dobi od 3-7 godina, čiji su roditelji potpisali izjavu o prihvaćanju ovog programa. Voditelj programa je odgajateljica u vjeri sa završenim teološko-katehetskim doškolovanjem pri Katoličko-bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.

Cilj ovog programa je njegovati djetetovu duhovnu dimenziju koja ga čini osjetljivim za otkrivanje, primanje i oblikovanje njegova života u odnosu prema sebi i prema drugima, te na poseban način prema Bogu, kroz vrednote Evanđelja.

Vjerski odgoj u vrtiću nije „učenje “o vjeri, on je igra, priča, stih, slobodno i kreativno izražavanje djece razgovorom, pjesmom, slikom, glazbom, njihovom smišljenom molitvom koja otkriva njihovu skrivenu želju, potrebu, dvojbu ili strah. Na taj način pomažemo djetetu da shvati svoju vrijednost i zavoli Boga zato što on njega beskrajno ljubi. Dijete izgrađuje osobnu dimenziju vjere koja neće biti utemeljena na tradicionalizmu, već na ljubavi, nadi, istini, dobroti, opraštanju, pravdi, poštovanju, mudrosti i razumu. U sobi dnevnog boravka uz postojeće centre aktivnosti, osmišljen je i centar za vjerski odgoj -„Vjerski kutić” u kojem se nalazi: Biblija, slikovnice religioznog sadržaja, umetaljke, slagarice, puzzle, lotta s vjerskim sadržajem. Osim standardne opreme soba dnevnog boravka sadržava: križ, svijeću, svete slike i ostale simbole koji moraju odgovarati estetskim mjerilima kršćanske sakralnosti i biti prikladni veličini centra.

Lokacije i kontakti

Centralni objekt

Centralni objekt - Dječji vrtić CvrčakLavoslava Ružičke 240000 Čakovec
mob: 040 390 501
mail: web: dv-cvrcak.hr

Područni objekt

Područni objekt - StonogaMaršala Tita 4540000 Novo selo Rok
mob: 040 853 873

Područni objekt

Područni objekt - PčeliceZrinskih 440000 Ivanovec
mob: 040 337 237

Područni objekt

Područni objekt - KrijesniceMilke Trnine 1340000 Čakovec
mob: 040 364 399

Područni objekt

Područni objekt - MaslačakJosipa Bedekovića 2240000 Čakovec
mob: 040 384 488
Dječji vrtić Cvrčak

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!