×

Dječji vrtić Cvrčak

Knin

Dječji vrtić „Cvrčak Knin”, gradska je ustanova osnovana 25. prosinca 1995. godine. Svoja vrata najmlađima otvorila je 09. veljače 1996. godine.
Dječji vrtić Cvrčak

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!

Osnovne informacije

Dječji vrtić „Cvrčak Knin”, gradska je ustanova osnovana 25. prosinca 1995. godine. Svoja vrata najmlađima otvorila je 09. veljače 1996. godine. Naš matični objekt i četiri područna odjela smješteni su u ulicama grada Knina. Ustanova s ukupno 37 zaposlenih ima stručni tim u sastavu pedagoginje i zdravstvene voditeljice. Programi su cjelodnevni 10-satni, poludnevni program 5,5-satni prema potrebi roditelja i raspoloživom kapacitetu, te 3-satni program predškole.

Tijekom godina vizija vrtića prema mjeri djeteta uvažavajući specifične potrebe korisnika, obogaćena je brojnim preventivnim i zaštitnim programima. Verificirani su programi: Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava, Program pripreme djece za polazak u školu, Program katoličkog vjerskog odgoja, Program suzbijanja trgovanja djecom putem preventivnih obrazovnih aktivnosti, Ekološki program gospodarenja otpadom, Program odgojno-obrazovnog, zdravstvenog i rekreativnog rada s djecom predškolske dobi – zimovanje za djecu od 5-7 godine života.

Cjeloviti razvojni program odlikuje isprepletena struktura preventivnih programa koja uključuje – Odgoj za demokraciju, Program za sprečavanja nasilja među djecom i Program prevencije ovisnosti. Ustanova je uključena u društveni život zajednice kroz kulturne aktivnosti i sadržaje, u svim manifestacijama u organizaciji Grada ukoliko je sukladno mogućnostima djece i programu Ustanove.

Uspješna je suradnja sa Savezom športova Grada pod čijim se pokroviteljstvom odvijaju športske manifestacije pod nazivom Hrvatski olimpijski dan i Olimpijski festival dječjih vrtića. Primarne vrijednosti sudjelovanja su stvaranje navika zdravog življenja, pozitivne osobne afirmacije športskim sadržajima te razvijanje međusobne suradnje u postizanju zajedničkog cilja.

Programi

Cjelodnevni program

 • Redoviti program
 • Sportski program
 • Jezični program - engleski
 • Program folklora

Kratki program

 • Redoviti program

Detaljne informacije

Program engleskog jezika

U Dječjem vrtiću Cvrčak program ranog učenja engleskog jezika provodi se u sklopu redovitog 5,5h programa u mješovitoj skupini s djecom od navršene 3. godine života, pa do polaska u školu.

Organizacija i ustrojstvo programa

U Dječjem vrtiću Cvrčak program ranog učenja engleskog jezika provodi se u sklopu redovitog 5,5h programa u mješovitoj skupini s djecom od navršene 3. godine života, pa do polaska u školu. Program provodi odgojiteljica educirana za njegovo provođenje.

Zadaće programa

 • Razvijati kod djece senzibilitet i radoznalost za engleski jezik.
 • Omogućiti djeci da u skladu sa svojim sposobnostima i interesima spontano stječu jezične vještIne.
 • Razvijati kod djece osjećaj samopouzdanja u spontanom izražavanju na engleskom jeziku.
 • Osigurati dovoljno vremena za slušanje, komuniciranje i igru na engleskom jeziku.
 • Razvijati i podržavati toleranciju djece s obzirom na nejednaku brzinu usvajanja engleskog jezika
 • Razvijati postupno slušno razumijevanje i interes za izražavanje na engleskom jeziku a u sklopu potreba djeteta u svakodnevnim situacijama.
 • Uvažavati posebnost i osobnost svakog pojedinca prilikom usvajanja engleskog jezika.
 • Razvijati pažnju i koncentraciju u usvajanju jezika.
 • Utjecati na cjelovit razvoj djece korištenjem različitih metoda učenja engleskog jezika.
 • Kontinuirano podržavati djecu dajući im povratne informacije o uspješnosti u učenju i komuniciranju na engleskom jeziku.

Uvijeti za razvoj i učenje kroz igru

Program se ostvaruje na hrvatskom jeziku s postupnim rastom udjela engleskog jezika; te se svremenom smisleno daje prioritet jednom od njih a u skladu s određenim situacijama i potrebama djeteta. Predviđeni program za rano učenje engleskog jezika usklađen je s temama redovnog programa i odvijat će se kroz 8. cjelina koje će se neminovno, a s vremenom sve više spajati u jednu:

 • Moje tijelo
 • Obitelji dom
 • Prijatelji i dječji vrtić
 • Zanimanja
 • Priroda i okoliš
 • Moj grad država/ostale države
 • Promet
 • Boje, brojevi, oblici, suprotnosti,prostorni odnosi i veličine

Folklorno plesni program

Program folklorno plesne radionice provodi se u sklopu redovitog programa rada s djecom predškolske dobi.

Program folklorno plesne radionice provodi se u sklopu redovitog programa rada s djecom predškolske dobi. Polazište njegovanja tradicijskih običaja u sastavu redovitog desetosatnog programa, omogućit će cjelovit razvoj djeteta koji se temelji na humanističko razvojnom pristupu, usklađenim s individualnim potrebama, sklonostima i sposobnostima.

Cilj:

 • Pružiti djetetu mogućnost da na zanimljiv i primjeren način, kroz glazbeno i plesno stvaralaštvo, tradicijsko stvaralaštvo i materijalnu kulturu, upoznavanjem narodnih običaja, stekne zanimanje i motivaciju za njegovanje kulturne baštine koja će prerasti u ljubav i poštovanje prema tradiciji i folkloru.

Zadaće:

 • Planski i kvalitetno osmisliti prostorno i materijalno okruženje koje potiče djecu na aktivno sudjelovanje u procesu učenja.

Aktivnosti:

 • Igre kreativnog izražavanja i stvaranja
 • Istraživačke aktivnosti
 • Igre za poticanje predčitalačkih vještina
 • Igre za poticanje matematičkih vještina
 • Senzorne igre
 • Igre sa zvukom i pokretom
 • Igre povjerenja i zajedništva
 • Natjecateljske igre
 • Društveno zabavne igre
 • Projekti

Suradnja s roditeljima: roditelji će biti uključeni u prikupljanje raznih materijala za provedbu aktivnosti i malih tematskih projekata. Vrednovanje: zainteresiranost i zadovoljstvo djece sudjelovanjem u programu, foto i video zapisi, radovi djece…

Program ekologije

Cilj programa je razvoj ekološke svijesti kao uvjeta održivog razvoja.

Faze razvoja programa:

 • Poticanje dječjeg istraživačkog odnosa prema vanjskom svijetu, prirodi koja ih okružuje, istraživanje navika dosadašnjih stavova o zdravom životu, očuvanju prirode i odlaganju otpada
 • Poticanje i stvaranje navika pravilnog odnosa prema otpadu – klasifikacija i zbrinjavanje
 • Poticanje i usmjeravanje dječjeg interesa prema shvaćanju važnosti čistog zraka, vode i tla
 • Poticanje i razvijanje kod djece navika zdravog življenja
 • Poticanje i usmjeravanje djece na načine smanjenja otpada
 • Upoznavanje djece s procesom recikliranja u vrtiću
 • Upoznavanje djece s procesom kompostiranja i važnosti komposta u proizvodnji hrane
 • Poticanje djece na različite oblike izražavanja nakon doživljenih iskustava (likovno, glazbeno, scenski)
 • Življenje u skladu s usvojenim, vježbanje, rutiniranje, stvaranje vrijednosti i stavova.

Ostali programi

Nacionialni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava Program suzbijanja trgovanja djecom putem preventivnih obrazovnih aktivnosti

Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava

Cilj:izgrađivanje osobe koja poštuje ljudska prava, te štiti svoja prava i prava drugih.

Zadaci u odnosu na dijete:

Znanja:

 • Stjecanje osnovnih znanja o sebi
 • Razvijanje odgovornosti prema sebi i drugima
 • Upoznavanje i razumijevanje i življenje ljudskih prava

Vještine:

 • Razvijanje intelektualnih i socijalnih vještina (suradnja, mirno rješavanje sukoba, komunikacija, tolerancija)
 • Razvijanje kritičkog mišljenja
 • Razvijanje vještina komunikacije i mirnog rješavanja sukoba.

Stavovi (vrijednosti):

 • Razvijanje pozitivnih stavova o vrijednosti života i važnosti svih
 • Usvajanje i njegovanje temeljnih humanih vrijednosti (ljubav, prijateljstvo, pravednost, nenasilje, suosjećanje)
 • Razumijevanje i oživotvorenje dječjih prava
 • Zastupanje i zaštita svojih i tuđih prava
 • Preuzimanje odgovornosti za svoje postupke
 • Razvijanje moralnog odnosa prema osobnoj, tuđoj i zajedničkoj imovini.

U odnosu na roditelje:

 • Osvješćivanje roditelja o važnosti provođenja programa
 • Informiranje o cilju provođenja programa.

Program suzbijanja trgovanja djecom putem preventivnih obrazovnih aktivnosti

Cilj programa: izgrađivanje osobe koja poštuje ljudska prava razumijevajući odgovornost prema sebi i drugima i izgrađivanje mehanizama (vještina) samozaštite.

Zadaci u odnosu na dijete:

Znanja:

 • Stjecanje osnovnih znanja o sebi (razumijevanje i razvoj slike o sebi, samopoštovanje i samopouzdanje)
 • Učenje i življenje dječjih prava, odgovornosti prema sebi i drugima
 • Propusnost informacija (znati gdje tražiti i dobiti informaciju – znanja i pojmovi opasnosti, sigurnosti i opasnim situacijama).

Stavovi (vrijednosti):

 • Ozračje koje podržava osobne vrijednosti i sudjelovanje djeteta u kreiranju
 • Jačanje pozitivnih osobina pojedinca (osobna afirmacija, samopoštovanje, samostalnost, samokontrola, odgovornost)
 • Razvijanje stavova i sustava vrijednosti potrebnih za prihvaćanje drugih – poštovanje, prihvaćanje, razumijevanje potreba drugih, pravednost…
 • Razvijanje svijesti o pripadnosti zajednici, sagledavanje sebe kao člana različitih skupina, briga za druge, nenasilje…

Vještine:

 • Zadovoljavanje osnovnih potreba
 • Razvijanje komunikacijskih vještina
 • Poticanje razvoja socijalnih vještina za uspostavljanje kvalitetnih međuljudskih odnosa (suradnja, prijateljstvo, tolerancija, rješavanje sukoba…)
 • Otpornost pritisku grupe
 • Izbor i odlučivanje
 • Procjena situacija i vještine snalaženje u novim/opasnim situacijama – mehanizmi zaštite i samozaštite
 • Razumijevanje i življenje prava, odgovornosti prema sebi i drugima.

Zadaci u odnosu na roditelje:

 • Upoznavanje s Programom suzbijanja trgovanja djecom putem preventivnih obrazovnih aktivnosti i načinima provođenja
 • Upoznavanje s osnovnim potrebama i načinima njihovog zadovoljavanja
 • Razumijevanje pravodobnog i funkcionalnog poticanja samostalnosti djeteta
 • Osnaživanje roditelja za preventivno djelovanje u obitelji u suradnji s vrtićem.

Lokacije i kontakti

Centralni objekt

Centralni objekt - Dječji vrtić CvrčakUlica kraljice Jelene 322300 Knin
mob: 022 663 053
mail: web: www.dvcvrcak.hr

Područni objekt

Područni objekt - VisibabaMaslenička 1522300 Knin

Područni objekt

Područni objekt - MaslačakVelebitska 322300 Knin

Područni objekt

Područni objekt - TratinčicaVelebitska 722300 Knin

Područni objekt

Područni objekt - RadostUlica 4. Gardijske brigade 1622300 Knin
Dječji vrtić Cvrčak

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!