×

Dječji vrtić Vrapčić

Đelekovec, Ždala, Koprivnički Ivanec...

Zbog potrebe roditelja i na prijedlog Općine Drnje otvara se Dječji vrtić Vrapčić 24. veljače 1997.
Dječji vrtić Vrapčić

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!

Osnovne informacije

Zbog potrebe roditelja i na prijedlog Općine Drnje otvara se Dječji vrtić Vrapčić 24. veljače 1997.

Ustanova obavlja sljedeće djelatnosti:

 • Ostvaruje program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi o djeci rane i predškolske dobi
 • Provodi programe odgoja i obrazovanja djece u godini prije polaska u osnovnu školu
 • Provodi program za djecu s teškoćama u razvoju
 • Provodi program ranog učenja stranih jezika i drugih programa umjetničkog, vjerskog i sportskog sadržaja

Dječji vrtić Vrapčić, kojem je uprava u Drnju, pokriva veoma veliko područje i to: Drnje, Sigetec, Gola i Ždala. Od 1. lipnja 1998. sastavu Vrtića priključuje se Koprivnički Ivanec, dok se 1. prosinca 1998. godine otvara dječji vrtić u Đelekovcu u prostorima Osnovne škole Đelekovec. Tada Dječji vrtić Vrapčić djeluje u sastavu pet općina sa šest mješovitih odgojno-obrazovnih skupina.

Programi

Cjelodnevni program

 • Redoviti program
 • Likovni program
 • Vjerski program

Kratki program

 • Redoviti program
 • Sportski program
 • Jezični program - engleski
 • Program folklora
 • Vjerski program

Detaljne informacije

Redoviti program

Redoviti desetosatni program namijenjen je djeci od jedne godine starosti do polaska u osnovnu školu.

Redoviti desetosatni program namijenjen je djeci od jedne godine starosti do polaska u osnovnu školu.

Ciljevi Programa

Ciljevi Programa su stvaranje, poticanje i daljnje njegovanje svih pozitivnih čimbenika u djetetovu životu, poštujući:

 • Humanistički pristup i priznavanje prioriteta zakonitostima i suvremenim znanstvenim spoznajama o razvoju djeteta
 • Provođenje programa u neautoritarnoj, demokratskoj okolini i odnosima, kako u obitelji, tako i u institucionalnom smislu
 • Unaprjeđivanje kvalitete djetetova života u cjelini i razvijanje individualnih mogućnosti djeteta što obuhvaća očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, poticanje cjelovitog razvoja svih njegovih funkcija, sposobnosti i mogućnosti u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama, zakonitostima djetetova razvoja i njegovim stvarnim mogućnostima

Zadovoljavanjem djetetovih potreba može se utjecati na razvoj osobina i sposobnosti djeteta i to:

 1. Zadovoljavanje osnovnih tjelesnih potreba
 2. Stvaralačke osobina koje dijete spontano pokazuje
 3. Radoznalost i aktivan, stvaralački odnos prema svijetu, težnja da doživljava, traži i stvara novo, uočava pitanja i probleme, samo pronalazi odgovore i rješenja koja se mogu i razlikovati od rješenja drugih, provjerava rješenja
 4. Komuniciranje, a osobito prirodna osjetljivost i razvoj mogućnosti doživljavanja, primanja, razumijevanja i izražavanja (stvaranja) poruka

Obilježja Programa

Program odgojno-obrazovnog rada temelji se na Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja.

Način ostvarivanja Programa

U okviru djelatnosti Vrtića ostvaruje se program odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane, socijalne skrbi djece u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djece i zahtjevima roditelja, program predškole, te drugi programi umjetničkog, kulturnog vjerskog i sportskog sadržaja.

Sadržaji i aktivnosti odgojno-obrazovnog rada planiraju se na temelju promatranja i slušanja djece, te zajedničkog dogovora s djecom, vodeći se njihovim interesima, te individualnim i razvojnim mogućnostima. Potičemo usvajanje projektnog načina rada, tj. stvaranje integriranog kurikuluma, gdje su djeca aktivni sudionici procesa učenja i oblikovanja strategija učenja. Djeca uče kroz igru.

Vremenik aktivnosti

Program se provodi kao cjelodnevni boravak djece u vrtiću, odnosno kao redoviti desetosatni program ili redoviti devetosatni program (u Ždali). Radno vrijeme područnih objekata je od 6:00 do 16:00 sati, a u Ždali od 7:00 do 16:00 sati. Pedagoška godina traje od 1. rujna do 31. listopada.

Nositelji Programa

Neposredne zadaće odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi od navršene godine dana života do polaska u osnovnu školu provode odgojno-obrazovni djelatnici s odgovarajućom stručnom spremom.

Način vrednovanja

Odgojno-obrazovni rad, kao i svi ostali elementi programa evidentira se i dokumentira prema Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću.

Program se prati i vrednuje:

 • Uvidom u pedagošku dokumentaciju
 • Upitnicima i anketama
 • Foto i videozapisima
 • Bilješkama o razvoju djece, protokolima praćenja
 • Samorefleksijama i zajedničkim refleksijama odgojitelja i stručnih suradnika
 • Analizom sadržaja i aktivnosti

Roditeljima će biti ponuđene različite ankete, upitnici i skale procjene kojima će vršiti vrednovanje Programa, kao i mogućnost iznošenja mišljenja i sugestija na individualnim razgovorima, roditeljskim sastancima, putem kutića za roditelje. Vanjsko vrednovanje mogu vršiti refleksivni prijatelji iz drugih vrtića i akademske zajednice, te nadležne institucije (Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje odgoja i obrazovanja).

Program predškole

U sklopu Dječjeg vrtića Vrapčić organizira se provođenje Programa predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu.

U sklopu Dječjeg vrtića Vrapčić organizira se provođenje Programa predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu:

 • Integrirani program za djecu polaznike redovitog desetosatnog programa
 • Za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim desetosatnim programom u Vrtiću u trajanju od 250 sati godišnje
 • Djeca s teškoćama u razvoju, kao i djeca pripadnici romske nacionalne manjine polaze Program predškole u trajanju od dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Ciljevi Programa

Ovim Programom predškole želimo utjecati na cjelovit razvoj djeteta te pripremiti dijete za polazak u osnovnu školu, ali i:

 • Potaknuti dijete na učenje kroz igru i vlastitu angažiranost
 • Vježbati predčitačke vještine (temelj su uspješnog svladavanja čitanja i pisanja)
 • Vježbati predmatematičke vještine (temelj su uspješnog svladavanja matematike)
 • Stjecati društvene vještine koje su potrebne za uspješno snalaženje u školi, ali i životu uopće
 • Potaknuti razvoj pozitivnih osobina dječje ličnosti te razvijati emocionalnu inteligenciju
 • Poticati volju za učenjem
 • Obogaćivati iskustvo o prirodnom (svijet biljaka i životinja, godišnja doba) i kulturnom okruženju (moj grad, zavičaj, snalaženje u prometu, kulturno-higijenske navike…)
 • Omogućiti rad na računalu (Sunčica među slovima, Sunčica među brojevima, Sunčica u prirodi, Sunčica u prometu…)
 • Razvijati individualne potencijale svakog djeteta i dosezanje optimalne razine spremnosti za nove oblike učenja
 • Osposobljavati za prihvaćanje obveza, u koje će se uklopiti i buduće školske obveze
 • Poticati spontana ponašanja i izražavanje potreba
 • Prevenirati teškoće u početnom čitanju i pisanju
 • Poticati volju za učenjem u suradnji s drugima
 • Poticati otvorenost za primanje, slanje i razumijevanje usmenih i pisanih, verbalnih i neverbalnih poruka (razvoj komunikacijskih vještina)
 • Razvijati pozitivnu sliku o sebi
 • Razvijati vještine asertivnosti i samoočuvanja
 • Razvijati svjesnost i praktične vještine za očuvanje vlastita zdravlja i zaštitu okoliša
 • Obogaćivati iskustva o prirodnom i kulturnom okruženju
 • Razvijati pozitivne stavove djeteta prema školi
 • Naučiti dijete na uspoređivanje i procjenjivanje
 • Sustavno poticati interes djeteta za školu
 • Razvijati radne navike djeteta u izvršavanju obveza
 • Na vrijeme i u dobrom ozračju izvršiti tehničke pripreme za polazak u školu

Obilježja Programa

 • Zadovoljavanje dječjih primarnih (bioloških) potreba u suradnji s roditeljima, te poticanje svih aspekata djetetova razvoja
 • Nastojanje da dijete dobije osjećaj sigurnosti i prihvaćenosti
 • Utjecaj na djetetovu osobnost u smislu jačanja pozitivne i realne slike o sebi pružanjem prigoda i mogućnosti za samoostvarenje, omogućivanje stjecanja iskustva o različitostima, te upućivanje na osnovne moralne vrijednosti i tradicije kojoj dijete pripada
 • Poticanje razvoja osjećaja brižnosti za zajednicu u kojoj živi, zemlju i okruženje
 • Omogućiti da svako dijete spontano pokazuje i razvija svoje stvaralačke osobine, uz izražavanje svojih potreba, osjećaja, želja, opažanja, zamisli, radoznalosti, inicijative i uživljavanja
 • Upoznavanje s osnovnim socijalnim vještinama, stjecanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj i uspješno uključivanje u program prvog razreda osnovne škole
 • Praćenjem razvoja djeteta moguće je uočiti posebne potrebe djeteta, usklađivati s njima postupke, surađivati s roditeljima koji će se, ako je potrebno, obratiti stručnjacima za prevenciju mogućih poremećaja

Način ostvarivanja Programa

Rad Programa predškole odvija se u prostorima dječjega vrtića. Program se odvija u sobi dnevnog boravka vrtićke skupine, uz korištenje terase, garderobe i dječjeg igrališta. Program predškole ostvaruje se uz korištenje namjenski standardizirane osnovne i didaktičke opreme primjerene ovoj dobi djece, te funkcionalne u odnosu na njihove aktivnosti, igre i učenje. Pod osnovnom opremom misli se na stolove, police, elemente i namještaj koji su u funkciji oformljivanja različitih centara za igre i aktivnosti djece.

U svrhu oformljivanja centara oblikovat će se poticajno prostorno-materijalno okruženje koje čine lako dostupni, opremljeni centri aktivnosti u vrtiću, te neoblikovani i prirodni materijali koji će uz sve ostalo stimulirati i ekološki osviještene osobnosti djeteta, te kojima bi djeci bilo omogućeno građenje iskustva i znanja po vlastitoj mjeri, prema individualnim mogućnostima, a u funkciji optimalnog učenja, po propisanom programu, ali i sukladno sposobnostima i talentima djece.

Vremenik aktivnosti

Program predškole za djecu koja nisu polaznici redovitog desetosatnog programa provodi se od 1. listopada do 31. svibnja u trajanju od 250 sati godišnje.

Nositelji Programa

Ravnatelj ustanove, osim voditeljice, najodgovornija je osoba za osiguranje potrebnih preduvjeta za normalan rad Programa predškole. Voditeljica, odgojiteljica predškolske djece, uz sudjelovanje i pomoć ostalih sudionika – suradnika, ostaje temeljnim, neposrednim izvršiteljem i kreatorom izvedbenog programa. Voditeljice Programa su odgojiteljice koje rade u Dječjem vrtiću Vrapčić.

Stručni profil voditelja Programa predškole obuhvaća:

 • Temeljito poznavanje mogućnosti djece u 6. godini života
 • Temeljito poznavanje programa, odnosno svih činjenica važnih za stvaranje dobrog izvedbenog programa
 • Poznavanje i znalački odabir načina i sredstava za koje se zna da će imati najveći učinak u razvojnom poticanju djece
 • Osposobljavanje za uspješnu komunikaciju sa svim čimbenicima koji mogu doprinijeti uspješnom pripremanju djece za polazak u školu, ponajprije roditeljima polaznika Programa
 • Sposobnost i otvorenost za prihvaćanje i upoznavanje novih znanstvenih spoznaja koje će smišljeno nastojati ugraditi u program rada predškole
 • Razumijevanje potreba, želja, osjećaja, tegoba i mogućih problema svakog djeteta
 • Uspostavljanje suradničkih odnosa s roditeljima polaznika

Način vrednovanja

Na temelju izrađenog tromjesečnog plana rada, organizacijskih i materijalnih uvjeta, te dnevnog plana, suradnje s roditeljima, odgojitelji će bilježiti napredovanja, zapažanja ili uočene posebne potrebe djeteta u Knjizi pedagoške dokumentacije za rad s djecom u godini prije polaska u školu. Prate se rezultati u odnosu na individualni rad sa svakim djetetom, rad u manjim skupinama, te rad u zajedničkim aktivnostima djece; djece i odgojitelja; djece, roditelja i odgojitelja, kao i u suradnji s ostalim stručnim suradnicima (vanjskim čimbenicima).

Odgojitelj osim toga vodi imenik djece, evidenciju dolazaka djece, dokumentira aktivnosti foto i videozapisima. Zajedno sa stručnim timom pratit će i procjenjivati svoju metodičku kreativnost, primjenjivanje suvremenih oblika i metoda rada u odgojno-obrazovnom procesu. Na kraju pedagoške godine piše izvješće o radu i provođenju Programa predškole.

Odgojitelj prati svako dijete pojedinačno procjenjujući njegov stupanj razvoja i u skladu s tim radi na poticanju individualnih sposobnosti, na taj način potičući razvoj i jačanje njihova samopoštovanja, upornosti i kreativnosti. Sve se dokumentira u individualnim dosjeima djeteta i čini redovitu dokumentaciju polaznika predškole.

Na kraju Programa organizira se zajedničko druženje djece, roditelja i voditelja/ice Programa, gdje se prezentira dio ostvarenog programa, ekspresija doživljaja djeteta onim sredstvima izražavanja u kojima je ono najbolje. Uspješnost realizacije Programa i učinkovitosti odvijat će se uspoređivanjem podataka o djetetovu razvoju i razvojnim potrebama dobivenih na početku i na kraju pedagoške godine.

Praćenje dječjeg napretka u predškoli počinje dobivanjem prvih informacija od roditelja u prvim susretima. To su osnovni podaci o zdravlju i tjelesnom razvoju, mogućim razvojnim zaprekama ili posebnim talentima. Tijekom ostvarivanja izvedbenog programa, voditelj će bilježiti važne napomene glede izvedbe programa, o sudjelovanju pojedinog djeteta, mogućim problemima, kao i primjedbe za poboljšanje njegova rada. Ne dajući na kraju Programa predškole nikakve konačne prosudbe o djetetu, voditelj može pripremiti svoje mišljenje o tome u čemu se neko dijete pokazalo uspješnim i na koji način, te o tome obavijestiti i roditelje.

Vrednovanje programa realizirat ćemo prema ciljevima i zadaćama koje smo planirali u Programu predškole. Odgojitelj će vrednovanje procjenjivati foto dokumentacijom, praćenjem razvoja dječjih crteža, praćenjem napretka djetetovih sposobnosti i ažuriranjem podatka nakon obavljanja razvojnih praćenja po mjesecima; stupanj zainteresiranosti svakog pojedinog djeteta kao i zadovoljstvo djece s obzirom na ponuđeni sadržaj ili spontane igre.

Roditelji su uključeni i aktivno sudjeluju u kreiranju, ostvarivanju i vrednovanju Programa (ankete, upitnici…), ali su i aktivni čimbenici provođenja Programa ovisno o zainteresiranosti glede prezentiranja i doprinosa određenim tematskim aktivnostima, prema svojoj stručnosti i kompetencijama.

Folklorno-plesni program

Program je namijenjen djeci polaznicima redovitog programa u dobi od četiri godine do polaska u osnovnu školu, odnosno prema uočenim talentima, sposobnostima i interesu pojedine djece mlađe dobi (ovisno o vrsti folklornih koreografija koje su primjerene uzrastu djece).

Program je namijenjen djeci polaznicima redovitog programa u dobi od četiri godine do polaska u osnovnu školu, odnosno prema uočenim talentima, sposobnostima i interesu pojedine djece mlađe dobi (ovisno o vrsti folklornih koreografija koje su primjerene uzrastu djece). U jednu skupinu polaznika Programa bit će uključeno najviše 15-ero djece.

Ciljevi Programa

Cilj folklorno plesne igraonice je poticati djecu na korištenje pokreta, govora tijela i estetskog izražavanja kao jednog od sredstva komunikacije. Putem različitih načina izražavanja, kao što su ples, pokret tijela, gluma, mimika i scenski pokret, kod djece se zadovoljava prirodna potreba za kretanjem, utječe se na razvoj cjelokupne motorike, koordinacije pokreta, preciznosti, ravnoteže, snage i brzine. Nadalje, kroz igru, pjesmu i pokret kod djece se razvija osjećaj za ritam, preciznost te se potiče maštovitost i kreativnost. Osim svega navedenog, cilj je plesnim izričajem razvijati kod djece osjećaj pripadnosti vlastitoj kulturi i tradiciji i time doprinijeti svestranom razvoju djeteta korištenjem bogatih materijalnih i duhovnih izvora tradicijske kulture Hrvatske i folklornog nasljeđa Koprivničko-križevačke županije.

Iz toga proizlaze sljedeće zadaće:

 • Zanimanje i znatiželja za hrvatsku tradiciju i narodno stvaralaštvo kroz pjesmu, ples i narodne nošnje
 • Razvoj sposobnosti auditivno-glazbene komunikacije, osobito glazbeni sluh, slušna percepcija i reprodukcija, percepcija i instrumentalna interpretacija ritma jednostavnim instrumentima kao što su udaraljke, frulice, piskutače, čegrtaljke, zvrčke od orahovih ljuski, žlice u čaši, klepetalo od stabljike kukuruza, češalj, lonci, poklopci, ključevi na prstenu, zvečke od prirodnih materijala, kuhače, rifljače, škrebetaljke, stabljika od maslačka i raži, žirova kapica, bič, i sl. (tradicijskim zvučnim igračkama, koje su djeca sama izrađivala, kao i onima koje su odrasli izrađivali za djecu od drva, kravskog roga, trske, pera, srčike, lišća, truba od kore drveta, guslice od kukuruzovine i slično)
 • Glasovne mogućnosti (opseg glasa i interpretacija)
 • Zamišljanje i stvaranje (zvukova, melodija, ritmova, pokreta i kretanja) kroz usvajanje dječjih igara s pjevanjem pjesama, brojalica i igara
 • Razvoj motorike, osobito u prirodnim oblicima kretanja (hodanje, trčanje), te u plesu i igrama
 • Razvoj samopouzdanja i osjećaja uspješnosti kroz upoznavanje i usvajanje hrvatskog folklornog nasljeđa
 • Razvoj socio-emocionalnog područja kroz zajedničke aktivnosti s drugom djecom uključenom u Program
 • Razvoj kreativnog izražavanja kroz pokret, ples i pjesmu; verbalno i neverbalno

Obilježja Programa

Ovaj obogaćeni Program omogućuje djeci razvoj cjelovite ličnosti što podrazumijeva aktivno sudjelovanje u zajednici i vođenje zdravog i kvalitetnog načina života, a kasnije kada djeca odrastu, postanu i članovi KUD-ova i ostalih udruga koje promiču i štite kulturnu baštinu i tradiciju našeg kraja. Osim toga, ovaj Program potiče razvoj kreativnosti i ljubav prema kulturnoj baštini i vrijednostima koje su ostavili naši predci i koje smo dužni čuvati kao najveće blago.

Način ostvarivanja Programa

 • Vježbe za razvoj osjećaja organiziranog postavljanja i kretanja u kolu, paru, koloni
 • Vježbe za razvijanje i usklađivanje pokreta pojedinaca sa skupinom
 • Spontano izvođenje pokreta uz glazbu i stvaranje malih dječjih koreografija
 • Upoznavanje s osnovnim zavičajnim i drugim značajnostima kulturne baštine kraja u kojem boravimo
 • Slušanje i interpretacija poezije na zavičajnom jeziku i govoru
 • Susret s pjesnikom čije se pjesme interpretiraju ili s drugim iz neposredne okoline
 • Susreti sa sviračima narodnih instrumenata
 • Susreti s izrađivačima narodnih instrumenata
 • Susret s članovima KUD-a u mjestu u kojem vrtić djeluje
 • Izvođenje igara s pjevanjem prema odabiru odgojitelja te narodnih igara
 • Plesanje stiliziranih narodnih plesova primjerenih dječjem uzrastu iz raznih krajeva Hrvatske
 • Izvođenje kraćih dijelova programa za roditelje, goste na različitim svečanostima općinskog ili županijskog karaktera
 • Igre naših starih
 • Scenski prikazi narodnih igara i običaja specifičnih za Podravinu i Prigorje
 • Istraživanje narodnih običaja i igara, plesova
 • Prikupljanje, arhiviranje i dokumentiranje prikupljenog istraživanja u sklopu projekta očuvanja kulturne materijalne i nematerijalne kulturne baštine (Ivanečki vez, Bregofska pita, Virofska mazanica i dr.)
 • Istraživanje nematerijalnih kulturnih baština
 • Drnjanski vez i Peteranjski šlingeraj
 • Istraživanje i dokumentiranje zavičajnog govora, kroz zapise i snimke
 • Mali rječnik zavičajnih riječi i običaja
 • Njegovanje ručnog rada različitih vrsta vezanih uz očuvanje kulturne tradicije
 • Zajednički projekti vezani uz tradiciju i baštinu s općinama osnivačima
 • Prekogranični projekti

Vremenik aktivnosti

Kraći program folklorno plesne igraonice provodit će se u okviru redovitog devetosatnog i desetosatnog programa dvaput tjedno po 45 minuta tijekom cijele pedagoške godine, a prema potrebi i interesu djece i svakodnevno.

Nositelji Programa

Nositelji Programa su odgojiteljice Dječjeg vrtića Vrapčić odgovarajuće stručne spreme i dodatnih edukacija.

Način vrednovanja

Proces ostvarivanja Programa bit će posebno bilježen propisanom pedagoškom dokumentacijom, te foto i videozapisima, a za svaku pedagošku godinu izrađivat će se izvješće o realizaciji Programa u sklopu Godišnjeg izvješća Vrtića.

Kraći program folklorno plesne igraonice sastavni je dio rada Vrtića, te će kao takav biti vrednovan od strane svih sudionika u procesu: roditelja, voditelja, tima za kvalitetu, Upravnog vijeća i društvene sredine. U tom smislu primjenjivat će se prema potrebi anketni upitnici, individualni razgovori, te procjene tima za kvalitetu. Praćenje rada provodit će stručni suradnici i ravnatelj Vrtića.

Program katoličkog vjerskog odgoja

Dječji vrtić Vrapčić program će provoditi u sklopu svog Godišnjeg plana i programa rada u koji su integrirani elementi vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi te pratiti njegovu provedbu na svim razinama.

Ciljevi Programa

Cilj je Programa senzibilizirati dijete za njegovu duhovnu dimenziju kao potrebu koja ga čini osjetljivim za otkrivanje, primanje i oblikovanje njegova života u odnosu prema sebi, drugomu, zajednici i prirodi, te na poseban način prema Bogu.

U skladu s ciljevima cjelovitog ranog i predškolskog odgoja namjerava se njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota Evanđelja.

Zadaće Programa

 • Pomagati djetetu da raste u povjerenju u samoga sebe razvijajući tako svoju osobnost
 • Zadovoljiti djetetovu potrebu za pripadanjem i ljubavlju, te na temelju tog iskustva upućivati ga na odnos, susret i autentično približavanje Bogu
 • Odgajati dijete za odgovorno ponašanje u svijetu koji ga okružuje
 • Pobuđivati dječje čuđenje i divljenje, te iskrenu i duboku radost prema Bogu Stvoritelju metodom stvaralačkog pripovijedanja i izražajnog čitanja biblijskih i književno-umjetničkih tekstova za predškolsku dob, komunikacijom sa simbolima i molitvenim izražavanjem, prateći ciklus liturgijske godine
 • Razvijati osjećaj povjerenja, zahvalnosti, darivanja, suosjećanja i suradnje s bližnjima
 • Osigurati djetetu kvalitetu življenja razvijajući temeljne i bitne odrednice čovjekova bitka: ljepotu, istinu i dobrotu
 • Pomagati djetetu u uspostavljanju autentičnih odnosa s drugima, osobito različitima, koji imaju drugačije religiozne navike i ponašanja u predškolskoj ustanovi i u životu uopće
 • Omogućiti djetetu da igrom doživljava i upoznaje temeljne poruke Evanđelja
 • Uvoditi dijete u prijateljsku komunikaciju s Bogom putem osobnog molitvenog izražavanja
 • Omogućiti djetetu da se susretne s dobrim primjerima odnosno pozitivnim uzorima u životu svoje uže i šire okoline, koji ostvaruju ljudske i kršćanske vrednote, s ciljem integracije i ispravnog poistovjećivanja

Obilježja Programa

Ovaj Program slijedi koncept katoličkoga vjerskog odgoja koji se provodi u svijetu. Uporišna mu je točka dokument Katoličke crkve Opći direktorij za katehezu. U njemu se obrazlažu temeljne misli vezane za predškolski vjerski odgoj.

Sadržaji katoličkog vjerskog odgoja dobro se integriraju u cjelokupni odgoj djeteta u izvanobiteljskoj predškolskoj ustanovi i doprinose njegovu kvalitetnom cjelovitom rastu i napretku. Isto tako, vjerujemo da koncept vjerskog odgoja pomaže djetetu da se na ispravan način priprema i za autentičan odnos s drugima, odnosno s onima koji imaju neke drugačije tradicije, navike i svjetonazor. Na taj način dijete se pravodobno priprema za život u različitostima koje se ne mogu zaobići, a koje su, uostalom, i obogaćenje za sve one koji ih ispravno shvate.

Vjerski odgoj ne događa se samo kroz informacije ili „učenje o Bogu”, već kroz splet niza životnih događanja i okolnosti koje dijete proživljava. U cjelokupnom odgojno-obrazovnom radu valja imati pred očima da je religioznost konstitutivna ljudskome biću, te da bitno određuje njegov život, stvara nove i kvalitetnije međuljudske odnose sa sobom, s drugima, sa svime što postoji, posebice s Bogom, upućujući čovjeka na puninu života koju je Krist donio.

Način ostvarivanja Programa

Ovaj Program integrirat se u redovite programe Vrtića i to kao mogući:

 • Cjelodnevni desetosatni/devetosatni program
 • Poludnevni petosatni program
 • Kraći program 2 puta tjedno

Kraći program može se ostvarivati i izvan redovitih programa Vrtića. Odgojne skupine čine djeca vrtićke i jasličke dobi čiji su roditelji iskazali interes i potpisali potrebne suglasnosti, na području svih objekata u sastavu Dječjeg vrtića Vrapčić.

Vjerski odgoj će se ostvarivati u različitim vrstama interakcija djeteta u neposrednoj okolini, a to su različite životno-praktične i radne aktivnosti, raznovrsne igre, druženja i društveno-zabavni, umjetnički sadržaji, djetetovo izražavanje i stvaranje, istraživačko-spoznajne i specifične aktivnosti s kretanjem. Sve te aktivnosti određuje igra kao način na koji se dijete susreće s vjerskim sadržajem. Svaka će aktivnost kretati od djetetovog iskustva i doživljaja preko djetetova stvaralačkog izražavanja do dječje spoznaje.

Vremenik aktivnosti

Program će se provoditi kontinuirano tijekom cijele pedagoške godine.

Nositelji Programa

Program katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi provode osposobljene i stručno kompetentne odgojiteljice. Edukaciju su stekle na teološko-katehetskom doškolovanju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu što potvrđuju Mandatom dijecezanskog biskupa.

Za rad u odgojno-obrazovnoj skupini redovitog programa potrebno je osigurati dva djelatnika-odgojitelja predškolske djece sa završenim teološko-katehetskim doškolovanjem. Za rad u odgojno-obrazovnoj skupini poludnevnog programa potrebno je osigurati jednog djelatnika-odgojitelja predškolske djece sa završenim teološko-katehetskim doškolovanjem.

Način vrednovanja

Vrtić će Program katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi uklopiti u Godišnji plan i program rada i Kurikulum Vrtića te pratiti njegovu provedbu na svim razinama kao i sve ostale programe koje vrtić provodi. Na kraju pedagoške godine vrednovat će se uspješnost provođenja svakog oblika Programa te odrediti smjernice za daljnju provedbu programa.

Program katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi i njegova provedba stručno će se nadzirati s više razina:

 1. Nacionalni katehetski ured HBK – viši savjetnici
 2. Katehetski ured Varaždinske biskupije
 3. Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
 4. Ravnatelj/ica Vrtića uz neposrednu savjetodavnu pomoć stručnih suradnika

Program engleskog jezika

Program je namijenjen djeci predškolske dobi od navršenih pet godina života do polaska u osnovnu školu koja su obuhvaćena redovitim desetosatnim programom, ali i onoj koja nisu uključena ni u jedan drugi program.

Program je namijenjen djeci predškolske dobi od navršenih pet godina života do polaska u osnovnu školu koja su obuhvaćena redovitim desetosatnim programom, ali i onoj koja nisu uključena ni u jedan drugi program.

Ciljevi i zadaće Programa

Cilj Programa je omogućiti svakom djetetu maksimalan razvoj njegovih potencijala, doprinijeti razvoju osjetljivosti za engleski jezik, ostvarenju njegovih postignuća u usvojenosti rječnika, jezičnih struktura i vještina temeljne komunikacije djeteta u skupini na engleskom jeziku, s naglaskom na utjecaj na cjeloviti rast i razvoj djeteta.

Kroz prirodnu, spontanu i opuštenu interakciju i komunikaciju odgojitelja s djetetom na hrvatskom i engleskom jeziku u svakodnevnim uobičajenim situacijama u vrtiću i kroz posebno planirane i izvođene aktivnosti važno je:

 • Kod djeteta razvijati zanimanje za engleski jezik te kulturu i običaje zemlje čiji jezik uči
 • Razvijati kod djeteta osjećaj sigurnosti i samopouzdanja u spontanom izražavanju na engleskom jeziku
 • Postupno razvijati slušno razumijevanje i izražavanje na engleskom jeziku sukladno interesima i potrebama djeteta
 • Poticati usvajanje osnovnog jezičnog rječnika, jezične strukture i jezične funkcije
 • Njegovati kod djeteta ispravan govor, ritam i intonaciju
 • Pobuđivati interes djeteta za komunikaciju na engleskom jeziku
 • Razvijati djetetovu motivaciju za daljnjim učenjem engleskog jezika
 • Razvijati interes djeteta za druge ljude, druge zemlje i druge jezike postupnim uvođenjem u svijet stranih kultura i civilizacija

Obilježja Programa

U predškolskoj dobi djeca engleski jezik ne uče, već ga usvajaju spontano, lagano i situacijski kroz igru, u svakodnevnim uobičajenim životnim situacijama i u posebno planiranim i izvođenim aktivnostima. Za stvaranje motivacije za daljnjim učenjem stranog jezika, odnosno usvajanja temeljnih znanja i vještina, bitan je, pa čak i presudan, prvi susret sa stranim jezikom (Zavod za školstvo, 2005). Rano usvajanje stranih jezika u predškolskoj dobi treba biti u funkciji razvoja osjećaja sigurnosti, samopouzdanja, spontanosti i spremnosti za učenje drugih stranih jezika.

Način ostvarivanja Programa

Komunikacija na stranom jeziku ostvarivat će se spontano i opušteno – primanjem i prenošenjem smislenih poruka, odnosno uporabom stranog jezika u prirodnim životnim situacijama, ostvarivanjem osnovnih djetetovih potreba i uvažavanjem njegovih interesa kroz svakodnevne uobičajene situacije te kroz organizirane aktivnosti u skupini, u manjim skupinama i individualno.

Posebno ćemo voditi brigu o usklađivanju uporabe stranog jezika s materinskim jezikom, te smisleno davati prvenstvo jednom od njih, u skladu s određenim situacijama i potrebama djeteta. Sadržaji će biti vezani uz primarni program na materinskom jeziku, prateći ga i uklapajući se u njegov ritam tijekom pedagoške godine.

Engleski jezik djeca će usvajati u svakodnevnim i prirodnim situacijama, od trenutka pozdravljanja pri ulasku u grupu, preko svih ponuđenih aktivnosti u komunikaciji s odgojiteljem i drugom djecom. Osnovni vokabular djeca će usvajati iz dobro poznatih i bliskih sadržaja i tema. Jezične i gramatičke strukture djeca će moći usvajati kroz razne pjesmice, brojalice, priče, slikovnice i raznovrsne igre i dramatizacije. Djeca će kroz igru i u opuštenoj atmosferi imati priliku postupno usvajati vokabular i jezične strukture koje će primjenjivati u svakodnevnim situacijama.

Vremenik aktivnosti

Planirano trajanje Programa je od početka listopada do kraja lipnja, dva puta tjedno u poslijepodnevnim satima nakon redovitog desetosatnog programa. Program se provodi u Dječjem vrtiću „Ivančica“ Koprivnički Ivanec 30 sati tijekom pedagoške godine, jednom tjedno u trajanju od 30 minuta, a u Dječjem vrtiću „Potočić“ Koprivnički Bregi 60 sati tijekom pedagoške godine, dva puta tjedno po 30 minuta.

Nositelji Programa

Nositeljica Programa je odgojiteljica koja ima odgovarajući stupanj dodatne izobrazbe za provedbu kraćeg programa ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi. Kraći program engleskog jezika provodi UP, obrt za poduku stranih jezika. Sam Program vodi magistra primarnog obrazovanja s pojačanim programom iz nastavnog predmeta engleski jezik.

Način vrednovanja

Kvalitetu Programa kontinuirano će pratiti i unaprjeđivati odgojitelji kao refleksivni praktičari te ravnateljica i stručni suradnik Dječjeg vrtića „Vrapčić”. Superviziju Programa vršit će i vanjski stručnjak.

Sportski program

Mala sportska škola provodi se na području Općine Gola u suradnji sa Zajednicom sportova Koprivničko-križevačke županije koja s Dječjim vrtićem Vrapčić sklapa ugovor.

Mala sportska škola provodi se na području Općine Gola u suradnji sa Zajednicom sportova Koprivničko-križevačke županije koja s Dječjim vrtićem Vrapčić sklapa ugovor. Program se provodi dva puta tjedno prema programu voditeljice kineziologije. Na svim satovima prisutna su dva voditelja.

Mala sportska škola Gola

Mala sportska škola (dalje: MSŠ) provodi se u Dječjem vrtiću Zvončić. U Programu sportske škole sudjeluju djeca od treće godine života pa do polaska u osnovnu školu. Zbog velikog interesa Mala se sportska škola odvija dva puta tjedno, ali djeca su odvojena prema dobi, tako utorkom MSŠ-u pohađaju djeca mlađe mješovite skupine „Vesele rode”, a četvrtkom djeca starije dobne skupine „Zvončić”.

MSŠ je za sve polaznike besplatna, jer Općina Gola financira ovaj projekt samostalno, bez sufinanciranja roditelja. Isto tako, MSŠ može se pohvaliti brojnim uspjesima i osvojenim medaljama na Olimpijadama dječjih vrtića tijekom godina.

Organizacija rada

Posebnost MSŠ-e je u suradnji profesora kineziologije i diplomiranih odgojiteljica. Satovi se održavaju dva puta tjedno u sportskoj dvorani u trajanju od 45 do 60 min., ovisno o dobi djece. Svaki sat sadrži uvodni, pripremni glavni A i B dio i završni dio sata.

Glavni ciljevi

 • Razvoj svijesti o korisnosti svakodnevnog vježbanja za zdravlje
 • priprema djece za kasniju specijalizaciju po sportovima

Planiranje i programiranje rada

 • Provođenje inicijalnog provjeravanja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti
 • Modificirani testovi ovisno o uzrastu djece: bacanje loptice u dalj, skok u dalj iz mjesta, podizanje trupa, pretklon raznožno, poligon natraške, izdržaj u zgibu i trčanje
 • Priprema po disciplinama za Olimpijadu dječjih vrtića – trčanje, štafetno trčanje, skok u dalj iz mjesta, bacanje loptice u dalj
 • Finalno provjeravanje

Utjecaj redovitog vježbanja na psihosocijalni i emocionalni razvoj djeteta:

 • Motorički razvoj djeteta je u korelaciji s intelektualnim razvojem (razvoj zapažanja, percipiranja, mišljenja, pamćenja)
 • Obogaćivanje emocionalnog života djeteta (razvoj samopouzdanja, radost, oduševljenje, optimizam i dr.)
 • Potiskivanje društveno neprihvatljivog ponašanja

Zaključak

Budući da rad s djecom predškolskog uzrasta iziskuje posebnu pažnju, upravo je važna kombinacija kineziolog – odgojitelj. Odgojiteljice su od neprocjenjive važnosti za psihološki i emocionalni razvoj djeteta. Kineziolozi u svakoj fazi odrastanja djece, svojom stručnošću mogu pravilno primijeniti različite kineziološke aktivnosti. Primjena redovite i programirane tjelesne aktivnosti važna je za cjelokupni rast i razvoj djece te sprječavanje ozljeđivanja u sportu i u svakodnevnom životu.

Likovni program

Integrirani likovni program namijenjen je djeci u dobi od 3 godine pa do polaska u osnovnu školu, a provodit će se u Dječjem vrtiću Vrapčić, s pojačanim radom u područnim objektima gdje se odgojiteljice intenzivnije bave likovnim izričajem ili imaju usku suradnju s galerijama i udrugama slikara i kipara, kao i mogućnosti ostvarenja ateljea u prirodi (Čambina, Ješkovo, Šoderica, Zovje i dr.), odnosno rada s djecom u ustanovi i izvan nje.

Integrirani likovni program namijenjen je djeci u dobi od 3 godine pa do polaska u osnovnu školu, a provodit će se u Dječjem vrtiću Vrapčić, s pojačanim radom u područnim objektima gdje se odgojiteljice intenzivnije bave likovnim izričajem ili imaju usku suradnju s galerijama i udrugama slikara i kipara, kao i mogućnosti ostvarenja ateljea u prirodi (Čambina, Ješkovo, Šoderica, Zovje i dr.), odnosno rada s djecom u ustanovi i izvan nje.

Ciljevi Programa

Cilj Programa je razvijati ljubav prema kulturno-umjetničkoj baštini kroz neposredan doživljaj, slobodnu komunikaciju i interpretaciju doživljaja.

Zadaće prema specifičnosti programa:

 • Upoznavanje s likovnim materijalima (olovkama, bojama, kistovima, vrstama papira prema namjeni, glinom, kamenom, platnom i staklom)
 • Upoznavanje s likovnim tehnikama (crtanje, slikanje, oblikovanje)
 • Bogatstvo vizualnog doživljaja kako bi se potaklo razvijanje zapažanja detalja, aktiviranje sjećanja i kreativnosti
 • Razvoj kulture ponašanja i boravka u galeriji, muzeju, umjetničkom paviljonu, ateljeu, povijesnim građevinama i drugim kulturnim institucijama

Obilježja Programa

Likovnost potiče razvoj djetetovog govora, radnih sposobnosti, tjelesni, socijalni i kognitivni razvoj, te kreativnost.

Način ostvarivanja Programa

Posebna se pažnja posvećuje djeci koja pokazuju veći interes i iskazuju potencijale za likovnost. S njima se radi individualno ili u manjim skupinama, ovisno o temi i iskazanom interesu djeteta ili poticaju na temu koju inicira odgojiteljica voditeljica, npr. slikanje uz klasičnu i filmsku glazbu i dr., kao i prema aktualnim natječajima u koje se ustanova uključuje.

Oblici likovnog rada s djecom:

 1. Crtanje
 2. Slikanje
 3. Oblikovanje– modeliranje
 4. Intervencije u prirodi i recikliranje
 5. Fotografija kao oblik stvaralaštva
 6. Grafičke tehnike

Vremenik aktivnosti

Program se provodi svakodnevno za svu djecu upisanu u skupinu prateći interes djece i njihove sposobnosti.

Nositelji Programa

Program ostvaruju dvije odgojiteljice koje imaju potrebnu stručnu spremu za rad s djecom rane i predškolske dobi i redovito se stručno usavršavaju na tom području. Uloga odgojitelja – voditelja Programa zahtijeva kontinuirani angažman u nabavi materijala i organiziranju posjeta kako bi dijete imalo što više neposrednih doživljaja.

Način vrednovanja

Odgojitelji izrađuju razvojne mape za svako dijete u kojima se bilježe napredovanja djece. Vrednovanje Programa vrši se anketama koje ispunjavaju roditelji i odgojitelji te u Godišnjem izvješću o radu Dječjeg vrtića Vrapčić.

Lokacije i kontakti

Centralni objekt

Centralni objekt - Dječji vrtić VrapčićMihovila Pavleka Miškine 148316 Đelekovec
mob: 048 831 492
mail: web: vrapcic-djecji-vrtic.hr

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić BambiBraće Radića bb48332 Ždala
mob: 048 866 078
mail:

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić IskricaMirka Viriusa 2848316 Đelekovec
mob: 048 834 553
mail:

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić IvančicaKoprivnička ulica bb48314 Koprivnički Ivanec
mob: 048 638 339
mail:

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić PotočićTrg svetog Roka 248000 Koprivnički Bregi
mob: 048 810 224
mail:

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić Zvončica - Mali zekoMihovila Pavleka Miškine 148331 Gola
mob: 091 604 085
mail:

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić ZvončicaTrg Alojzija Stepinca 648331 Gola
mob: 048 625 553
mail:

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić ZvončićTrg Alojzija Stepinca 4A48331 Gola
mob: 048 833 403
mail:

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić Zvončica - Vesele rodeTrg Alojzija Stepinca 648331 Gola
mob: 095 820 3608
mail:
Dječji vrtić Vrapčić

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!