×

Dječji vrtić Cvit Mediterana

Split

Svaka je ustanova u svojoj biti proizvod razmišljanja i interakcije njenih članova. U tom smislu vizija razvoja naše ustanove je usmjerena na razumijevanje djeteta, ulogu odgajatelja u djetetovom iskustvu, mijenjanju i prilagođavanju djetetovih i odgajateljevih strategija u radu, a sve u cilju pravilnih izbora o najboljim načinima kako provoditi razvoj, odgoj i učenje svakog djeteta.

Osnovne informacije

Razvoj neke ustanove trebao bi se temeljiti na prihvaćanju i održavanju promjena koje su u skladu s potrebama djece, roditelja i društvene zajednice.

Dječji vrtić Cvit Mediterana dugi niz godina radi na zadaćama koje su na putu ostvarivanja naših ciljeva kao što su:

Planiranje i programiranje rada u dječjem vrtiću,
Odgojni stilovi i usklađenost odgojnih utjecaja,
Partnerstvo s roditeljima i načini rada s roditeljima
Edukacija – rad na sebi
Osvješćivanje važnosti zdrave prehrane kod djece, roditelja, odgojitelja,
Implementacija teorije izbora u odgojno obrazovni rad s djecom,
Mikro i makro organizacija (institucijski kontekst),
Sigurnosno zaštitni preventivni programi (nastavak rada),
Analiza potreba ustanove na temelju novih Državnih pedagoških standarda,
Inkluzija djece s posebnim potrebama,
Rad s darovitima,
Pluralizam pedagoških ideja (koncepcije, socijalizirani program).

Programi

Cjelodnevni program

  • Redoviti program
  • Jezični program - engleski
  • Vjerski program
  • Sportski program

Kratki program

  • Glazbeni program
  • Program za darovitu djecu
  • Redoviti program

Detaljne informacije

Redoviti programi

U DV Cvit Mediterana provode se različiti odgojni programi.

Redoviti programi DV Cvit Mediterana su:

10-satni cjelodnevni programi (vrtićki i jaslički),
8-satni cjelodnevni programi,
6-satni poludnevni programi,
5-satni poludnevni programi,
smjenski program (8-satni i 10-satni vrtićki program),
Mala škola


U DV Cvit Mediterana ostvaruju se i posebni programi koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. To su:

Rano učenje stranih jezika u DV Rusulica
Vjerski katolički program u DV Rusulica
Sportski program u DV Miki, Švrćo, Palčić, Ružmarin i Bosiljak (u suradnji s udrugom Tempour).
Glazbeni program u DV More
Osim posebnih, ostvaruju se i programi javnih potreba:

Igraonica za potencijalno intelektualno darovitu djecu u DV Mimoza

Posebni programi

U nekoliko vrtića provode se posebni programi verificirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH.

Rano učenje stranih jezika u dječjem vrtiću Rusulica – 10 – satni programU vrtiću djeca imaju sve preduvjete doživjeti zadovoljstvo i uspjeh uvođenja u strani jezik, jer je u optimalnoj dobi za početkom učenja stranog jezika. Usvaja se preko igre i svakidašnje izloženosti jeziku u krugu svojih vršnjaka uz potporu odgajatelja u povoljnom socio-emocionalnom ozračju i bogato osmišljenom okružju, sa smanjenim brojem djece (18).

Ciljevi ovog programa su:

razviti zanimanje i motivaciju za učenje sigurnog jezika
stjecanje elemenata bitnih pri učenju stranog jezika (pravilan izgovori i intonacija)
usvajanje osnovnog jezičnog rječnika i jezičnih struktura
razvijanje jezičnih vještina, posebice slušanja i govorenja
postupno razumijevanje i izražavanje na stranom jeziku
poticanje djetetove želje za daljnjim učenjem stranog jezika u osnovnoj školi
Program ostvaruju osposobljeni i stručno kompetentni odgajatelji kroz komunikacijske sadržaje u svakidašnjim aktivnostima i u spontanim interakcijama. Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH.

Vjerski katolički program u dječjem vrtiću Rusulica – 10 – satni programVjerski odgoj se događa kroz životna događanja i okolnosti koje dijete proživljava i koje mu se usađuje u dušu. U odgojnom radu valja imati na umu da je religioznost čovjeku prirođena te da bitno određuje njegov život. Cilj ovog programa je odgajati tu religioznu dimenziju djeteta i oplemeniti ga za jedine ljudske vrednote: savjest, intelekt, karakter, vjera, ljubav, nada i osobnost.

Sadržaji katoličkog vjerskog odgoja integriraju se u cjelokupan odgoj djeteta i doprinose njegovu kvalitetnom rastu i napretku. Osnovno polazište za ovaj program nalazimo najprije u evanđelju, zatim u dokumentima kojima crkva opravdava i daje smjernice, a državni i međunarodni zakoni jamče i daju slobodu. Program se ostvaruje :

situacijsko – spontano i nepredviđeno kada se prate potrebe i osjećaji djeteta
planski i predviđeno slijedeći liturgijsko vrijeme i blagdane.
Vjerski odgoj integriran u redovni program provode odgajatelji sa završenim Teološko – katahetskim doškolovanjem i kanonskim mandatom.

Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH.

Sportski program u dječjim vrtićima Švrćo, Miki, Palčić, Ružmarin i BosiljakProvođenjem kontinuiranog športskog programa u predškolskom uzrastu cilj je provoditi aktivnosti koje neće samo biti u funkciji razvoja motorike. Program se izvodi u suradnji sa udrugom Tempour.

Glazbeni posebni program, dječji vrtić More

Cilj glazbenog programa je obogaćivanje odgojno – obrazovnog rada odabranim glazbenim aktivnostima, te razvijanje i potpora senzibiliteta djeteta za glazbu i različite glazbene elemente kroz igru i pokret. Bitna odrednica programa jest i fleksibilnost i aktualni interesi djeteta – stalno potičući ideje, inicijative i stvaralaštvo djeteta. Poseban pristup očituje se u osmišljenom postupnom povećanju udjela glazbenih aktivnosti u svim životnim i igrovnim situacijama, te zasebnim aktivnostima s područja glazbenog odgoja.

Glazba utkana u dnevne aktivnosti kao njihov integrirani dio prožima cijeli život djeteta u predškolskoj ustanovi, a u službi je najvažnijih razvojnih i odgojno obrazovnih ciljeva, dok istodobno za dijete predstavlja izvor zadovoljstva, uživanja i estetskog doživljaja.

Program glazbenog vrtića verificiran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH.

Igraonica za potencijalno intelektualno darovitu djecu u DV Mimoza

Program igraonice ustrojen je kao kraći posebnih program kojeg organizira dječji vrtić Cvit Mediterana u Splitu

Trajanje programa

od listopada do lipnja tekuće godine
jedan put tjedno 2 sunčana sata – poslijepodne

Uzrast djece
od treće godine do polaska u školu

Kriteriji prijema djece u igraonicu
multidimenzionalni model identifikacije
procjene: odgojitelja iz skupine, roditelja, voditelja igraonice, pedagoga i psihologa

Broj djece u skupini
10 – 12 djece

Nositelji programa
odgojitelji i stručni suradnici koji su prošli pripremu za rad s darovitom djecom u suradnji sa našim psihologom i pedagogom

Cilj programa
poticati cjeloviti razvoj potencijala darovite djece kroz obogaćeni program i projekte koji slijede načela diferencijacije i individualizacije u pristupu zadaćama, područjima i sadržajima aktivnosti s djecom;
preventivno djelovati na moguća kasnija socijalno neprihvatljiva ponašanja darovite djece koja mogu nastati kao posljedica nezadovoljenih temeljnih i odgojno obrazovnih potreba;

U obogaćenom programu djetetu se nudi raznoliko iskustvo, rad i iskušavanje raznih materijala, posjeti zanimljivim mjestima, praktične aktivnosti koje ih potiču da planiraju, eksperimentiraju, istražuju i provjeravaju.

U obogaćenom programu provode se aktivnosti kroz koje se razvijaju logičko, stvaralačko mišljenje i kreativnost, a iskustvenim učenjem produbljuje se znanje.

Stručno razvojni centar

Dječji vrtić Cvit Mediterana u Splitu imenovan je Stručno razvojnim centrom za provedbu programa odgojno obrazovnog rada u poticanju darovitosti djece rane i predškolske dobi

Dječji vrtić Cvit Mediterana u Splitu imenovan je Stručno razvojnim centrom za provedbu programa odgojno obrazovnog rada u poticanju darovitosti djece rane i predškolske dobi na temelju Rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja u listopadu 2019. god. Program Stručno razvojnog centra osmišljen je s ciljem da se modulima prezentiraju, osmisle, razmjene pitanja, strategije, metode i oblici rada s darovitom djecom. Program Centra ostvarivat će stručni tim ustanove Cvit Mediterana, odgojiteljice voditeljice igraonice za darovite, odgojiteljice posebnih programa, stručnjaci hrvatskih sveučilišta, predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje i suradnici Stručno razvojnog centra Dječjeg vrtića Iskrica. Kroz program ove edukacije polaznici stječu temeljno osposobljavanje za neposredan rad s potencijalno darovitom djecom u redovnim i posebnim programima.

eTwinning Projekti

eTwinning je zajednica odgojno-obrazovnih ustanova u Europi. Putem ove zaštićene platforme članovi mogu komunicirati, surađivati, razvijati projekte, razmjenjivati znanja i iskustva te postati dijelom najzanimljivije obrazovne zajednice u Europi.

Usto je i glavno virtualno mjesto susreta i rada na projektima; dostupan je na 28 jezika (uključujući hrvatski), a trenutno je registrirano oko 860 000 članova i oko 113 000 projekata.

Osim rada na projektima nudi široki spektar edukativnih sadržaja u obliku radionica, TeachMeet sastanaka na kojima se predstavlja kvalitetna praksa, pa do online edukacija i stručnih usavršavanja u obliku seminara i konferencija, koji su svi redom besplatni i lako dostupni.

eTwinning je zaštićena platforma kojoj se mogu pridružiti samo odgojno-obrazovni djelatnici (status provjerava AMPEU – Agencija za mobilnosti i projekte EU) i svi podijeljeni materijali su zaštićeni od dijeljenja na internetu.

Dječji vrtić „Cvit Mediterana“ sudjelovao je u nekoliko projekata do sada, a ideja virtualnoj suradnji izvan zidova ustanove, bilo na nacionalnoj ili internacionalnoj razini, širi se i dalje.

Erasmus+ Projekti

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine, a od 2021.godine nastavlja se sa znatno većim fondom za podržavanje kvalitetnih projektnih prijedloga koje prijavljuju odgojno-obrazovne ustanove.

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina, kao i unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta, a posebno je usmjeren povezivanju unutar mreže odgojno-obrazovnih sustava.

Dodjeljivanjem financijske potpore projektima, koji su ocijenjeni kao kvalitetni, pruža se mogućnost ostvarivanja međunarodne suradnje i različitih oblika sustavnog rada unutar ustanova – od razmjene kvalitetne prakse među partnerima u projektima, do individualnih mobilnosti, edukacija i drugih stručnih usavršavanja.

Dječji vrtić „Cvit Mediterana“ do sada je sudjelovao u dva ovakva projekta.

KA1 „Bogatstvo različitosti“
KA2 „STEAM aktivnosti i iskustveno učenje utemeljeno na projektnom radu“
Diseminacijske aktivnosti

Lokacije i kontakti

Centralni objekt

Dječji vrtić Cvit MediteranaTršćanska 29210000 Split
mob: 021 347 710
mail: web: cvit-mediterana.hr/

Područni objekt

Dječji vrtić AgavaJure Kaštelana 1921000 Split
mob: 021 389 906

Područni objekt

Dječji vrtić BosiljakOsječka 24c21000 Split
mob: 021 531 613

Područni objekt

Dječji vrtić BrnistraŽnjanska 1021000 Split
mob: 021 320 041

Područni objekt

Dječji vrtić GalebAlojzija Stepinca 5921000 Split
mob: 021 530 088

Područni objekt

Dječji vrtić GarifulDoverska 4221000 Split
mob: 021 462 379

Područni objekt

Dječji vrtić GrlicaAlojzija Stepinca 1621000 Split
mob: 021 536 002

Područni objekt

Dječji vrtić LastaJurja Šižgorića 2021000 Split
mob: 021 530 852

Područni objekt

Dječji vrtić MikiOsječka 1221000 Split
mob: 021 531 944

Područni objekt

Dječji vrtić MimozaGospinica 24a21000 Split
mob: 021 389 304

Područni objekt

Dječji vrtić MirtaTrg Mihovila Pavlinovića 7210000 Split
mob: 021 488 449

Područni objekt

Dječji vrtić MoreA.B. Šimića 1621000 Split
mob: 021 370 040

Područni objekt

Dječji vrtić MurtilicaŠoltanska 321000 Split
mob: 021 464 577

Područni objekt

Dječji vrtić OblutakPoljička cesta 3121000 Split
mob: 021 370 004

Područni objekt

Dječji vrtić PalčićOsječka 321000 Split
mob: 021 532 622

Područni objekt

Dječji vrtić RusulicaStepinčeva 7321000 Split
mob: 021 538 980

Područni objekt

Dječji vrtić RužmarinŠime Ljubića 2221000 Split
mob: 021 460 875

Područni objekt

Dječji vrtić Smiješak (KBC Firule)Spinčićeva 421000 Split
mob: 021 556 280

Područni objekt

Dječji vrtić SunčicaŠižgorićeva 3421000 Split
mob: 021 530 608

Područni objekt

Dječji vrtić ŠvrćoUskočka 921000 Split
mob: 021 534 466

Područni objekt

Dječji vrtić VrapčićAlojzija Stepinca 3221000 Split
mob: 021 531 661

Područni objekt

Dječji vrtić ZvončićHektorovićeva 3621000 Split
mob: 021 389 366